Nyt lovkrav – Kemisk APV

Nyt lovkrav – Kemisk APV og kemisk risikovurdering

Den 1. juli 2019 trådte nye regler i kraft, som betyder, at alle virksomheder, der anvender kemiprodukter skal udarbejde en skriftlig kemisk risikovurdering.

Arbejdspladsbrugsvejledninger (APB) ændres samtidig til ”oplæring og instruktion”, det betyder, at der ikke længere er krav om, at der skal udarbejdes APB.

En kemisk risikovurdering skal udarbejdes i samarbejde med AMO. Der er metodefrihed, hvilket betyder, at man kan vælge at lave den pr. arbejdsproces eller pr. produkt.

au2parts har gjort det let for dig som værksted, så du kan overholde de nye regler. Vi har samlet de aktuelle arbejdsprocesser, der inkluderer kemiprodukter. Kemisk risikovurdering som proces er væsentlig mere overskuelig og brugervenlig end pr. produkt, hvorfor vi har valgt denne løsning.

Du får således en skræddersyet kemisk risikovurdering pr. arbejdsproces med de tilhørende kemiprodukter, som au2parts har i sortiment, samt de påkrævede værnemidler pr. proces.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere er instrueret og oplært i processerne samt kravene til brug af værnemidler samt sikkerhedsforanstaltninger ved uheld.

Vil du høre mere om, hvordan du får adgang til denne unikke løsning, er du velkommen til at kontakte din lokale au2parts kundeansvarlig.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en kemisk risikovurdering?
En kemisk risikovurdering er en risikovurdering af:
• En arbejdsproces, baseret på stoffernes og materialernes farlige egenskaber, eksponeringsgrad, -type og –varighed
• Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer og virkningen af forebyggende foranstaltninger
• Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
• Arbejdstilsynets grænseværdier og leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Hvad skal man vurdere i forbindelse med en kemisk risikovurdering?
• Hvilke stoffer og materialer, der er farlige -og på hvilken måde
• Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne
• Hvordan bruges materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder
• Hvilke forbyggende foranstaltninger skal anvendes, f.eks. afspærring, udluftning, ventilation eller brug af værnemidler?

Hvad vurderer man ud fra:
• Mærkning og klassificering
• Fysiske tilstand (pulver, aerosol, væske, granulat, pasta)
• Eventuelle grænseværdier.

Hvordan forholder vi os til oplæring og instruktion?
• Medarbejderne skal være oplyst og oplært i forhold til arbejdsprocesserne og brugen af kemi og værnemidler samt sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild eller lignende.
• Medarbejderne skal kende til kravene for bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.
• Medarbejderne skal være instrueret i korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder værnemidler og placering på arbejdspladsen
• Medarbejderne skal være bekendt med risici ved arbejde med farlige produkter.
• Medarbejderne skal være bekendt med relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering m.v.
• Medarbejderne skal være orienteret om udhærdningstid for epoxy og isocyanater.
• For kræftfremkaldende stoffer skal instruktionen tillige indeholde hygiejne, rengøring samt de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse, herunder håndtering og opbevaring, forbud mod at ryge, spise eller drikke og opbevaring af tobak, mad og drikkevarer samt evt. andre anvendelsesbegrænsninger.
• Der skal jævnligt ske opfølgning.

Hvad er kravene til dokumentation?
• Virksomheden skal have adgang til relevante sikkerhedsdatablade. Denne adgang forefindes pt. via au2web.dk. Se vejledning her. Er du au2parts kunde og har et abonnement hos ABAS kan sikkerhedsdatabladene også tilgås gennem ABAS.
• Virksomheden skal lave en liste med alle farlige kemikalier. Til hver kemisk risikovurderingsproces har vi lavet en tilhørende liste over au2parts kemiprodukter som løbende opdateres. Køber du helt eller delvist kemiprodukter hos andre kemileverandører, har du således selv ansvaret for at disse overholder grænseværdierne til de enkelte processer.
Virksomheden skal lave en liste med alle kræftfremkaldende stoffer. Der er i alt 5 processer, som indeholder produkter med et kræftfremkaldende stof. Processerne er som følge:
1A (Arbejdsbord), 1B (Service proces), 1E (Dækskift), 2B (Rudeskift) og 2C (Spartling-sealing-limning).
I skal ved disse processer være særligt opmærksom, og risikovurderingen 7A: affaldshåndtering for kræftfremkaldende stoffer skal følges.
• Kemisk risikovurdering skal være tilgængelig for medarbejdere. Virksomheden skal kunne dokumentere, at alle medarbejdere er informeret. På processerne er der gjort plads til medarbejder underskrifter.

Hvordan får jeg adgang til disse data fra au2parts?

Du kan kontakte din au2parts kundeansvarlig for at tilkøbe et abonnement på kemisk risikovurdering pr. arbejdsproces. Når du køber adgangen, vil du få tilsendt processerne og kemidatabasen pr. proces samt modtage løbende opdateringer pr. mail.

Har du et abonnement hos ABAS, vil du også kunne tilgå kemisk APV via dit ABAS login. Det forudsætter dog, at du har tegnet et au2parts abonnement på denne funktion.

Ønsker du instruktion til dine medarbejdere ved opstart, kan der igennem au2parts tilkøbes ekstern konsulentbistand.